Mozyr – Belarus Polesýanyň taryhy – medeni merkez şäheri. Bu şäher kenar boýunda, ýedi depelikde ýerleşmeklik bilen, özüniň ajaýyp keşbi, mähirli howasy, baýramçylyk bezegleri bilen özüne ünsi çekdirýar. Şol depelikleriň birinde-de I.P.Şamýakin adyndaky Mozyr döwlet mugallymçylyk uniwersiteti ýerleşýär.

Hormatly daşary ýurt dalaşgärleri!

Daşary ýurt raýatlary rus dilini 9 aýyň içinde (oktýabr – iýun) öwrenip bilerler. Onuň üçin daşary ýurt raýaty taýýarlanyş kursyny geçmelidir.

Ýokary derejeli hünärmentler, häzirki zaman kommunikatiw usullary, interaktiw usullary – gysga wagtyň içinde gowy netijelere ýetmäge rugsat berýär.

Bilmek üçin jikme jikler...

Peýdalanylýan resurslarlar

Bukletlar